Arbetsgrupper

I dagsläget har föreningen cirka 50 medlemmar. Varje medlem tillhör en av arbetsgrupperna patofysiologi, mikroskopisk kolit, kirurgi eller terapi. Utöver det arbete man utför i respektive arbetsgrupp förväntas man också bidra till andra gruppers forskningsprojekt. Det kan till exempel gälla att bidra med patientinformation, insamling av blodprover eller utlämnande av registerdata efter etiskt godkännande. Förutom medlemskap kan personer med riktad kunskap adjungeras till arbetsgrupperna.

Ett flertal publicerade studier har sitt ursprung i olika SOIBD projekt eller i samarbeten som har initierats i anslutning till föreningens verksamhet (vgs publikationsflik).

Föreningens medlemmar deltar aktivt i framtagandet av både vårdprogram och nationella riktlinjer inom IBD. Flera arbetsgrupper deltar också i internationella forskningsprojekt.

SOIBD verkar för ett nära samarbetet med ECCO, där en av Sveriges representanter utses av SOIBD.