Mikroskopisk kolit-gruppen

Gruppens fokus syftar till att öka förståelsen för mikroskopisk kolit. Pågående projekt arbetar med att kartlägga olika inflammatoriska mekanismer, genetiska förändringar, biomarkörer för sjukdomsaktivitet, symtombild och livskvalitet, behandlingseffekt samt prognostiska prediktorer. Vid varje möte inom SOIBD får gruppen rapportera om hur arbetet förlöpt under året. Erfarna medlemmar är mentorer och diskussionsplank för nya medlemmar. Gruppen omfattar nu medlemmar från både mindre sjukhus och universitetsorter.

Arbetsgruppsordförande:
Lina Vigren och Andreas Munch

Dokumentsamling (endast för medlemmar i Mikroskopisk kolit-gruppen)