Patofysiologigruppen

Gruppens mål ligger på att försöka klarlägga mekanismer bakom IBD. En problematik med många av de studier som genomförts är att individer med etablerad IBD har studerats, varför det är svårt att värdera huruvida aspekter som tidigare medicinsk och kirurgisk behandling påverkar resultaten. Arbetsgruppen har därför initierat studier där individer tillfrågas om deltagande vid diagnos, det vill säga innan behandling initierats. Patienterna följs sedan över tid och provtagning sker både vid diagnos och vid uppföljande kontroller. Förhoppningen är att kunna identifiera biomarkörer för sjukdom, prognos och terapisvar.

Arbetsgruppsordförande:
Jonas Halfvarsson

Dokumentsamling (endast för medlemmar i Patofysiologigruppen)