Patogenes- och epidemiologigruppen

Gruppens mål ligger på att försöka klarlägga mekanismer bakom IBD. En problematik med många av de studier som genomförts är att individer med etablerad IBD har studerats, varför det är svårt att värdera huruvida aspekter som tidigare medicinsk och kirurgisk behandling påverkar resultaten. Arbetsgruppen har därför initierat studier där individer tillfrågas om deltagande vid diagnos, det vill säga innan behandling initierats. Patienterna följs sedan över tid och provtagning sker både vid diagnos och vid uppföljande kontroller. Genom detta arbete identifieras biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar. Utifrån dessa resultat har nya studier initierats och drivs inom SOIBD. Ett exempel är NORDTREAT studien där en prognostisk biomarkör implementeras i en klinisk prövning för att identifiera patienter i behov av intensiv ”top-down” behandling.

Framtidsutveckling av translationell forskning kräver att data från kohorter av IBD patienter med noggrann klinisk och molekylär fenotypning integreras med registerdata.   Arbetsgruppen planerar att påbörja studier där insamlade kohortdata kopplas till registerdata för att utveckla och bredda sin verksamhet.

Arbetsgruppsordförande:
Jonas Halfvarsson

Dokumentsamling (endast för medlemmar i Patofysiologigruppen)