Terapigruppen

Gruppens uppgift är att bevaka samtliga aspekter inom läkemedelsområdet genom att följa den medicinska utvecklingen, identifiera olika områden där det saknas kunskap och föreslå/initiera studier inom dessa. Terapigruppen träffas regelbundet fyra gånger per år för uppdatering kring pågå- ende projekt, sista torsdagen i januari, första torsdagen i september samt vid SOIBDs vårmöte i april och höstmöte i november. Beroende på aktiviteter brukar något av mötena vara i form av telefonkonferens. På de olika enheterna förekommer dessutom individuellt smågruppsarbete kring enskilda studier med deltagande av forskningssköterskor, statistiker, monitorerings- och laboratoriepersonal. Arbetsfokus ligger på att optimera och individanpassa läkemedelsbehandling, s.k. personalized medicine, både när det gäller traditionell immunmodulering och antikroppsbehandling. Vidare försöker vi minska kostnaderna för läkemedel och sjukskrivning med som yttersta mål en minskande symtombörda för den enskilde patienten, liksom ökad livskvalitet.

Arbetsgruppsordförande: Jan Marsal

Dokumentsamling (endast för medlemmar i Terapigruppen)