Terapigruppen

Gruppens uppgift är att bevaka samtliga aspekter inom läkemedelsområdet genom att följa den medicinska utvecklingen, identifiera olika områden där det saknas kunskap och föreslå/initiera studier inom dessa. Terapigruppen träffas regelbundet fyra gånger per år för uppdatering kring pågå- ende projekt, sista torsdagen i januari, första torsdagen i september samt vid SOIBDs vårmöte i april och höstmöte i november. Beroende på aktiviteter brukar något av mötena vara i form av telefonkonferens. På de olika enheterna förekommer dessutom individuellt smågruppsarbete kring enskilda studier med deltagande av forskningssköterskor, statistiker, monitorerings- och laboratoriepersonal. Arbetsfokus ligger på att optimera och individanpassa läkemedelsbehandling, s.k. personalized medicine, både när det gäller traditionell immunmodulering och antikroppsbehandling. Vidare försöker vi minska kostnaderna för läkemedel och sjukskrivning med som yttersta mål en minskande symtombörda för den enskilde patienten, liksom ökad livskvalitet.

 


Arbetsgruppsordförande: Jan Marsal (email: jan.marsal@med.lu.se)

Jan Marsal blev medlem i SOIBD 2013 och är ordförande för Terapigruppen.

 • Arbetsplats:

Skånes Universitetssjukhus, Sektionen Gastroenterologi

 • Avhandling:

Chemokines and Integrins in Lymphocyte Development and Localization (2004)

 • Pågående projekt som drivs i samarbete med SOIBD och Terapigruppen:

STATIC, ThioComp

 • Forskningsintresseområden:

IBD immunologi, patogenes, behandlingsstrategier, behandlingsoptimering, telemedicin


Erik Hertervig överläkare, docent

Erik Hertervig blev medlem i SOIBD 2002 är sekreterare i Terapigruppen.

 • Arbetsplats:

Skånes Universitetssjukhus, Sektionen Gastroenterologi

 • Avhandling:

Alkaline sphingomyelinase: A potential inhibitor in colorectal carcinogeneses (2000)

 • Pågående projekt som drivs i samarbete med SOIBD och Terapigruppen:

SPARE EU-sponsrad studie på cyklisk terapi med infliximab vid Crohns sjukdom i remission. STATIC, Långtidsutfall av infliximabterapi vid kronisk ulcerös kolit (doktorand Leif Angelison)

 • Forskningsintresseområden:

Framför allt behandlingsstudier, nya terapier och monitorering


Sven Almer, överläkare, Professor

Sven Almer blev medlem i SOIBD 2005 och var mellan 2009-2015 ordförande för Terapigruppen.

 • Arbetsplats Karolinska universitetssjukhuset
 • Avhandling:

Ulcerative colitis. Imaging of inflammation (1995)

 • Pågående projekt som drivs i samarbete med SOIBD och Terapigruppen: STATIC, SIC-IBD, observationsstudier kring biologisk behandling
 • Forskningsintresseområden

Genetik, patofysiologi inkl. immunologi, behandlingsstrategier, läkemedelsbehandling


Susanna Jäghult, Leg sjuksköterska, Med Dr

Susanna Jäghult blev medlem i SOIBD 2019.

 • Arbetsplats GHP Stockholm Gastro Center
 • Avhandling:

Living with inflammatory bowel disease; health-related quality of life, worries, and stress (2012)

 • Forskningsintresseområden

Medication adherence. Fatigue. Stress och IBD. Health-related quality of life


Lisa Nyberg, Specialistläkare, Doktorand

Lisa Nyberg är adjungerad medlem i SOIBD sedan 2021 och Doktorand i ThioComp-studien.

 • Arbetsplats:

Skånes Universitetssjukhus, Sektionen Gastroenterologi

 • Forskningsintresseområden

Läkemedelsoptimering vid IBD

 


Petter Malmborg, Specialistläkare, Med Dr

Petter Malmborg är medlem i SOIBD sedan 2015

 • Arbetsplats Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
 • Avhandling:
  Aetiology and prognosis of paediatric inflammatory bowel disease (2014)
 • Forskningsintresseområden:
  Petter driver ett registerbaserade epidemiologiska forskningsprojekt om prognos för patienter som insjuknat i IBD under barn och ungdomsåren

Viktoria Bergqvist. ST-läkare, doktorand.

Viktoria Bergqvist är adjungerad medlem SOIBD sedan 2020

 • Arbetsplats:
  Skånes Universitetssjukhus, Sektionen Gastroenterologi
 • Forskningsintresseområden:
  Behandlingsoptimering, monitorering och nya terapier.

Sofie Haglund, Biokemist, Med Dr

Sofie Haglund är adjungerad medlem i SOIBD

 • Arbetsplats:
  Laboratoriemedicin, Jönköping, Region Jönköpings län
 • Avhandling:
  Interindividual variation in thiopurine metabolism – studies with focus on inflammatory bowel disease (2011)
 • Pågående projekt som drivs i samarbete med SOIBD och Terapigruppen:
  STATIC, ThioComp
 • Forskningsintresseområden:
  Farmakogenomik, behandlingsstrategier, behandlingsoptimering, IBD immunologi, patogenes

Dokumentsamling (endast för medlemmar i Terapigruppen)