Grundläggande princip för ett hedersmedlemskap skall vara SOIBDs erkännande av en varaktig och betydande forskargärning inom SOIBD, och/eller ett aktivt arbete för föreningens verksamhet i enlighet med principer fastslagna i föreningens stadga.

Förslag om hedersmedlemskap:    Inlämnas av enskild ordinarie medlem.

Form:                                          Skriftlig motivering (se nedan). Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före utlyst föreningsmöte.

Beslut:                                         Vid ordinarie föreningsmöte med minst 50% majoritet.

Varaktighet:                                  Livslångt avgiftsfritt SOIBD medlemskap.

Innebörd:                                     Fortsatt information om SOIBD, och kallelse till föreningens sammankomster (vår-, höst möte). Vid intresse av deltagande vid ordinarie sammankomster gäller samma regler för hedersmedlem som ordinarie medlem gällande kostnadsersättning.

Hedersmedlem äger inte rätt att delta i omröstning vid föreningens ordinarie möte (vår-, höst).

Meddelande om beslut:                 Upptagen hedersmedlem meddelas beslut via SOIBDs sekreterare.

Verkställande:                              Hedersmedlem utnämns vid kort ceremoni i samband nästkommande föreningsmöte. Vid det tillfället åligger det föreningen att ekonomiskt ersätta hedersmedlemmen alla dennes kostnader.

Absolut krav

  • Ordinarie aktiv SOIBD medlem under 5 år eller mer
  • Avslutad eller i nära anslutning till avslutande av aktiv forskningskarriär
  • Ålder >65 år

Därtill skall minst 2 av nedan motiveras

  • Betydande aktiv forskargärning inom SOIBD
  • Funktion som arbetsgruppsledare under minst 4 års tid
  • Aktiv styrelsearbete under minst 2 mandatperioder (se föreningens stadga)
  • Haft en framträdande roll inom utveckling och bevarande av Svensk Gastroenterologi
  • Annan aktivitet av betydelse för SOIBD

20140412,
SOIBDs styrelse