Birgitta och Göran Karlssons Stiftelse

Birgitta och Göran Karlssons Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning kring sjukdomsorsak, diagnostik och behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom ur ett immunologiskt, eller närbesläktat, perspektiv.

Forskningsanslaget riktar sig till disputerade forskare med inriktning på sjukdomarna ulcerös kolit och/eller Crohns sjukdom. Forskning som avser sjukdomsorsak och/eller forskning kring unga personer prioriteras i de fall ansökningar bedöms likvärdiga. Både kliniska och prekliniska forskare kan söka medel.

Ansökningsförfarande

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och skall innehålla:

  • Projektbeskrivning som innefattar målsättning, metod, samarbetspartners/arbetsgrupp, preliminära resultat, klinisk relevans samt kostnadskalkyl. Högst fyra A4-sidor (inklusive referenser)
  • Populärvetenskaplig sammanfattning, högst en halv A4-sida
  • CV, högst två A4-sidor
  • Publikationslista över de senaste sju årens publikationer med markering (asterisk) av de fem mest relevanta publikationerna för projektansökan

Ansökningsperiod

1 januari – 31 mars
Svar meddelas senast i mitten av maj