Stadgar

Beslut vid SOIBD vårmöte 2019 och höstmöte 2019

 • 1. Föreningens namn är The Swedish Organisation for the Study of Inflammatory Bowel Diseases (SOIBD).
 • 2. SOIBD är en ideell förening med syfte att bedriva studier, forskning och kunskapsutveckling om de inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD).
 • 3. Till medlem kan efter ansökan antas disputerad specialistläkare eller annan forskare med speciellt intresse för och med dokumenterad forskningsaktivitet inom IBD. Större enheter bör vara representerade i föreningen med såväl medicinsk gastroenterolog som kolorektal kirurg. Någon av medlemmarna från varje enhet bör på hemmaklinik ha sådan position att föreslagna projekt inom föreningen kan genomföras lokalt.
 • 4. Ansökan om medlemskap (CV samt avsiktsförklaring) skickas till styrelsen, c/o vetenskaplige sekreteraren, för bedömning av att kriterier för medlemskap enligt § 3 uppfylls. Styrelsen tar beslut om antagning efter den skriftliga ansökan.
 • 5. Medlem förväntas delta aktivt i SOIBD:s forskningsprojekt och arbetsgrupper, vara behjälplig vid nationellt riktlinjearbete inom IBD-området, samt närvara vid årsmöte och övriga ordinarie sammanträden. Medlem som uteblir från tre konsekutiva möten utesluts såvida inte speciella, av styrelsen godkända omständigheter föreligger. Om tidigare medlem vill bli aktiv igen kan ny ansökan skickas in.
 • 6. Antagen medlem åtar sig att årligen inbetala fastställd medlemsavgift till SOIBD. Årsavgiften baseras på ECCOs avgift för enskild medlem. Om medlem inte betalat årsavgift trots 2 påminnelser avslutas medlemskapet.
 • 7. Föreningens angelägenheter handläggs av en vid årsmötet vald styrelse. Den består av ordförande, klubbmästare, kassör och sekreterare. Styrelseledamot väljs för en mandatperiod på tre år och kan omväljas för ytterligare en period. Efter tjänstgöring under två mandatperioder kan omval på samma eller annan styrelseposition göras först efter en karenstid på två år.
  Valberedning bestående av två personer väljs på årsmötet för en mandattid på tre år.
 • 8. Enskilt styrelsearvode utgår. Arvodets storlek beslutas av föreningsmed-lemmarna vid föreningens årsmöte. Arvodets omfattning skall vara av symbolisk karaktär.
  Utbetalning sker mot enskild begäran senast den 1 december innevarande räkenskapsår. Vid utebliven begäran doneras beloppet till forskningsfond med gastroenterologisk inriktning före räkenskapsårets utgång
 • 9. Årsmöte hålls vart år vid det första ordinarie sammanträdet. Årsmötet utlyses och årsmöteshandlingar ska vara medlemmar tillhanda minst tre veckor innan årsmötet.
 • 10. Föreningens firma tecknas av kassör eller ordförande var för sig för belopp understigande 50.000:-. För högre belopp krävs ett styrelsebeslut.
 • 11. Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december.
 • 12. För granskning av föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer, valda för en mandattid på tre år.
 • 13. Föreningen sammanträder minst två gånger årligen.
 • 14. Till sammanträde kan särskild gästföreläsare inbjudas och icke-medlem kan adjungeras för specifika projekt i samråd med styrelsen. Vidare kan juridisk person i samråd med styrelsen adjungera ytterligare person.
 • 15. SOIBD ersätter särskild möteskostnad för enskild medlem vid ordinarie medlemsmöte till maximalt 50 % mot specificerad faktura, ställd till föreningens kassör.
 • 16. Stadgeändring kan ske endast vid två på varandra följande årsmöten och kräver en majoritet på minst 2/3-delar av närvarande medlemmar.
 • 17. Om föreningen upphör ska föreningens ekonomiska tillgångar tillfalla MagTarmFonden